Kręgle

Dart

Bilard

Cymbergaj

Piłkarzyki

Witamy w Kręgielni Caramba!

fotoKręgielnia Caramba znajduje się w Karpackim Centrum Handlowym na II piętrze. To doskonale miejsce na spotkanie z przyjaciółmi, rodziną czy imprezę integracyjną. Do Państwa dyspozycji są trzy tory do gry w kręgle, trzy stoły do gry w bilard, dart,cymbergaj oraz piłkarzyki w klimatyzowanych pomieszczeniach. W barze można zamówić wyśmienite drinki oraz idealnie zimne piwko ponad to czeka na Państwa aromatyczna kawa czy szeroki wybór koktajli bezalkoholowych.

Regulamin Kręgielni

REGULAMIN KRĘGIELNIA CARAMBA:

1. Osoby chcące przebywać na terenie kręgielni oraz korzystać z oferowanych usług zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren.
2. Kręgielnia czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach: pn-czw 14:00-23:00 pt 13:00-02:00 sb 10:00-02:00 nd 10:00-22:00
3. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
4. Każdy użytkownik kręgielni zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie, przed skorzystaniem z tych urządzeń oraz do przestrzegania regulaminu oraz instrukcji.
5. Osoby naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów nie respektujące przepisów regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się do zaleceń obsługi kręgielni i służb porządkowych mogą być usuwane z terenu obiektu.
6. Każdy korzystający z kręgielni przebywa w niej na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko związane z amatorską grą.
7. Na terenie kręgielni obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania własnej żywności i napojów.
8. Teren kręgielni jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kręgielnia Caramba gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
9. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
a) wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
b) przebywania zwierząt,
c) wstępu osobom, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
10. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo sprawdzić stan trzeźwości osoby korzystającej z obiektu.
11. Odmowa poddania się badaniu trzeźwości jest równoznaczna z uznaniem tej osoby za znajdującą się pod znacznym wpływem alkoholu.
12. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu.
13. Wchodząc do lokalu zostaje wyrażona zgoda na upublicznianie zdjęć zdrobionych w Kręgielni Caramba przedstawiających wizerunek danej osoby. W przypadku braku zgody należy opuścić lokal.

II.Zasady korzystania z kręgielni
1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.
2. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.
3. W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz. Gracze obowiązani są do korzystania tylko z obuwia specjalistycznego przeznaczonego do gry w kręgle, które są zobowiązani wypożyczyć od obsługi kręgielni.
4. Przed wejściem na rozbieg jedzenie, napoje należy pozostawić wyznaczonym miejscu.
5. Obowiązuje zakaz wchodzenia na tory.
6. Kulę należy wyrzucić za linią oznaczającą początek toru (linia faulu)
7. Podczas rzutu pozostali gracze nie mogą znajdować się na rozbiegu.
8. Przekroczenie linii faulu powoduje utratę punktów w danej kolejce i grozi bolesnym upadkiem (tor pokryty jest olejem).
9. Nie wolno jednocześnie rzucać z sąsiadami z toru obok. Pierwszeństwo ma gracz po prawej stronie.
10 .Przed każdym rzutem należy upewnić się czy podnośnik kręgli zakończył pracę. Pozioma czarna belka (sweet) powinna być niewidoczna.
11. Ilości graczy nie może być większa niż ilość kul. Zbyt wiele kul na podajniku grozi wypadkiem.
12. Na jednym torze może grac maks 8 graczy.
13. Na rozbieg ma prawo wchodzić jednorazowo tylko jeden gracz który będzie aktualnie oddawał rzut.
14. Rzut kuli należy wykonywać w taki sposób a by wypuszczenie kuli z ręki odbywało się na wysokości nie wyższej niż 15-20 cm od powierzchni toru i rozbiegu.
15. Kule należy rzucać wyłącznie przy wyświetlonym zielonym świetle na ścianie przedniej maszynowni.
16. Rzuty należy wykonywać wyłącznie jedną kulą (w przypadku rzutów kilkoma kulami gra zostanie przerwana).
17. Zabrania się zatrzymywania i brania kul toczących się na całej powierzchni torów oraz rynien powrotnych za linią spalonego.
18. W przypadku wystąpienia awarii maszyny kręgielni, obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania rzutów. Awarie należy niezwłocznie zgłosić to do obsługi kręgielni. Czas usunięcia usterki liczony od momentu zgłoszenia do obsługi kręgielni, zostanie doliczony (nieodpłatnie) do czasu wykupionego.
19. W przypadku zatrzymania się kuli lub kręgla na torze gracze są zobowiązani poinformować o tym pracownika lokalu
20. Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni
21. Na terenie pomieszczeń kręgielni zabrania się:
   a) wychodzenia poza lokal kręgielni w obuwiu przeznaczonym do gry w kręgle.
   b) wchodzenia na elementy konstrukcyjne,
   c) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
   d) wchodzenia w niewłaściwym obuwiu,
   e) wchodzenia na tory w miejscach do tego nieprzystosowanych,
   f) spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,
   g) niszczenia wyposażenia, urządzeń.
   h )wnoszenia na teren kręgielni własnych napojów i żywności,
   i) nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwie.
   h) wchodzenie do miejsc przeznaczonych dla obsługi.
22. Z kręgielni mogą korzystać osoby:
- które ukończyły 18 lat - samodzielnie, na własną odpowiedzialność,
- które ukończyły 15 lat - pod opieką osoby pełnoletniej i na jej odpowiedzialność,
- które nie ukończyły 15 lat wyłącznie pod opieką rodziców lub innych prawnych opiekunów. 
23. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 15 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie kręgielni. Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.
24. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych osób - Kręgielnia Caramba nie ponosi odpowiedzialności.
25. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi kręgielni.

 
III. Odpowiedzialność i kary
1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
2. Kręgielnia Caramba nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu przedmioty oraz pieniądze. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel Kręgielnii Caramba można odebrać w Recepcji w ciągu 14 dni od daty pozostawienia.
3. W przypadku korzystania przez gracza z własnego sprzętu Kręgielnia Caramba nie odpowiada za jego ewentualne zniszczenie.
4. Kręgielnia Caramba zastrzega sobie żądania kary umownej w wysokości 100 zł za rzucenie, w seep lub rzut na wyłączonym torze.
5. Doprowadzenie do złamania seep-a jest równoznaczne z zapłatą kary 2500 zł.
6. Kręgielnia Caramba nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.
7. Kręgielnia Caramba nie odpowiada za wypadki i kontuzje spowodowane nie przestrzeganiem Regulaminu kręgielni, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.


IV.  Rezerwacja torów bowlingowych
1. Rezerwacje na gry w bowling mogą być zgłaszane telefonicznie lub osobiście w recepcji po podaniu imienia i nazwiska osoby rezerwującej oraz numeru telefonu kontaktowego.
2. Rezerwacje rozpoczynają się o pełnych godzinach.
3. Rezerwację przyjmowane są na czas pełnej godziny (godzin).
4. Nieobecność osoby rezerwującej 15 min przed ustaloną godziną powoduje zwolnienie rezerwacji i możliwość sprzedaży toru.
5. W przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry lub przy braku takiej informacji, rezerwujący zobowiązuje się do opłacenia torów za niewykorzystany czas od godziny planowanej rezerwacji.
6. Kręgielnia Caramba nie odpowiada ze opóźnienia wynikające z awarii technicznych bowlingu.
7. Tor zostaje automatycznie wyłączony po upływie opłaconego czasu gry.
8. W przypadku braku innych rezerwacji istnieje możliwość przedłużenia rezerwacji po wcześniejszym zgłoszeniu obsłudze Kręgielni Caramba.
9. Czas gry kontrolują klienci, personel nie odpowiada za przekroczony czas gry klientów.
10. Po przekroczeniu czasu gry w kręgle gra jet naliczana wg systemu minutowego.
11. W przypadku zamówień żywności, napojów bądź rezerwacji imprez pobierany jest zadatek.

 
Zakupienie biletu oznacza jednoznaczne zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

W kręgielni Caramba Organizujemy:

 • organizujemyimprezy integracyjne,
 • imprezy okolicznościowe,
 • wieczory panieńskie,
 • wieczory kawalerskie,
 • imprezy firmowe,
 • zawody w kręgle,
 • turnieje bilarda,
 • turnieje piłkarzyków
 • tansmisje wydarzeń na dużym ekranie

Posiadamy możliwość przyjęcia grup zorganizowanych

Dzięki, znajdującemu się na parterze Karpackiego Centrum Handlowego, CoffeeBistro, istnieje możliwość zamówienia doskonałych potraw przygotowanych na bieżąco na miejscu.

Gracz Miesiąca

  WRZESIEŃ

 • Bogusia                      ∴179
 • Adam                          ∴ 168
 • Wojtek                        ∴ 164
 • Ania                             ∴ 159
 • Robert                         ∴ 147
 • Michał                          ∴ 133
 • Łukasz                         ∴ 122
 
Dla najlepszych graczy w danym miesiącu mamy przygotowane atrakcyjne nagrody oraz darmowe godziny gry w kręgle.

KONTAKT

Kręgielnia CARAMBA
Telefon: 660 390 896
biuro @ kregielniacaramba.pl
ul. Filomatów 6
43-300 Bielsko - Biała

II Piętro
Karpackie Centrum Handlowe

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek - Czwartek
od 14:00 do 23:00
Piątek
od 13:00 do 02:00
Sobota
od 10:00 do 02:00
Niedziela
od 10:00 do 22:00

Mapka dojazdu